Program – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA GMINY MIĄCZYN DO REALIZACJI PROGRAMU:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

 

Gmina Miączyn planuje przystąpić do realizacji kolejnej już edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zatem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie ogłasza nabór osób chętnych do udziału w w/w Programie.

Cele i adresaci Programu

1. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

2. Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3. Cele szczegółowe Programu są następujące:

1) zrealizowanie usług asystencji osobistej dla nie mniej niż 15 000 osób z niepełnosprawnościami;
2) osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:

a) osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
c) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
d) osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi
– będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu.

Program będzie realizowany w okresie: od 01.01.2024 do 31 grudnia 2024 r.

Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w danym Programie lub chciałyby dowiedzieć się więcej na temat w/w Programu prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie pod numerem telefonu: 84 618 00 47 lub osobiście w godzinach urzędowania tut. Ośrodka:

Poniedziałek 7:30- 15:30
Wtorek 7.30-17:30
Środa 7:30- 15:30
Czwartek 7:30- 15:30
Piątek 7.30-13.30

Nabór do Programu trwa do 4 września 2023 r.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Więcej informacji można znaleźć w poniższych załącznikach:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Program-AOON-2024