stypendia

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne;
  • zasiłek szkolny.

Miejsce składania wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 22-455 Miączyn, ul. Miączyn 164, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest to termin ostateczny.

 

Pomoc materialna przysługuje:

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2020 poz.1327 t.j. z późn. zm.):

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Gminy Miączyn znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Oprócz dochodu przyznanie stypendium jest uwarunkowane występowaniem chociaż jednego z wymienionych powodów: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 528,00zł.
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1. zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach netto rodziców i innych dorosłych członków rodziny;
2. oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
3. zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego – nakaz podatkowy (dochód z 1ha przeliczeniowego należy pomnożyć przez 308,00 zł);
4. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów;
5. odcinek renty/emerytury lub decyzja o wysokości otrzymywanych świadczeń;
6. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
7. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i oświadczenia podatnika o liczbie miesięcy, w których prowadzona była działalność
  • w formie ryczałtu lub w formie karty podatkowej ustala się na podstawie:

– zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania

– dowodu opłacania składek społecznych i zdrowotnych w ZUS

– oświadczenia podatnika o wysokości dochodu

8. W przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

Od łącznego dochodu rodziny netto odejmuje się 1/3 części składki KRUS ( opłaconej).

 

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu
nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania (nie dotyczy uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum)

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Wnioski oraz więcej informacji o pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w GOPS Miączyn, ul. Miączyn 164, Tel. 84 618 00 47

 

2021-08-25