Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony https://gops-miaczyn.cor.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wstęp

Treści niedostępne cyfrowo:

 1. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
 2. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc.
 3. Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym. Pracujemy nad tym, żeby w nowo publikowanych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz nie stosować niezrozumiałego słownictwa.
 4. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 5. Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
 6. Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

 1. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 3. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż GOPS Miączyn i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 4. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona internetowa GOPS Miączyn zawiera:

 • mapę serwisu, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach,
 • kontrast elementów na stronie jest realizowany przez ikonę przedstawiającą człowieka na wózku inwalidzkim dostępną w lewym nagłówku strony.  Ikona inicjuje menu rozwijane w którym możemy dokonać wyboru:
  – zwiększenia i zmniejszenia tekstu
  – przekształcenia strony do reprezentacji w skali szarości
  – wysoki oraz odwrotny kontrast z usunięciem niektórych elementów graficznych
  – jasne tło z usunięciem elementów grafiki
  – podkreślone linki
  – powiększoną i czytelną czcionkę nagłówkową
  – powrót do ustawień domyślnych.
 • Strona przechowuje ustawienia jako domyślne przez 6 godzin.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez GOPS Miączyn

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona GOPS została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Kierownik GOPS. Kontakt: gops@miaczyn.pl tel. 84 618 00 47 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Procedura wnioskowo-skargowa

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących strony odpowiada:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie  Miączyn 164 woj. lubelskie

Kontakt
tel. 84 618 00 47

fax. 84 618 00 47

gops@miaczyn.pl

Koordynator ds. dostępności:
Kontakt: gops@miaczyn.pl tel. 84 618 00 47

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Wójta Gminy Miączyn

Urząd Gminy Miączyn
22-455 Miączyn

Telefon: 84 61-80-005
84 61-80-048
84 61-80-446
Fax.: 84 61-80-005
Email: gmina@miaczyn.eurzad.eu

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie, Miączyn 164, 22-455 Miączyn

 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • GOPS zlokalizowany jest na pierwszym piętrze budynku
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek przyzywający obsługę GOPS

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W GOPS Miączyn nie są dostępne: pętle indukcyjne, systemy FM/ IR, systemy Bluetooth

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie  nie posiada tłumacza języka migowego.