Dodatek węglowy – informacja dot. zmian w ustawie

 

DODATEK WĘGLOWY – INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH PRZEPISÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236), która w art. 26 ww. ustawy wprowadza zmiany w ustawie o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.  Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego musi zostać sporządzona notatka służbowa.

Zmiany wprowadzone do ustawy wskazują, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed 3 listopada br., stosowane będą przepisy znowelizowane.

Dodatek węglowy będzie także przysługiwać, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest jedno ze źródeł o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym.

Ustawa nie definiuje pojęcia lokalu. Odwołując się do odrębnych przepisów – samodzielny lokal mieszkalny – definicja pochodzi z ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994, § 2 ust. 2 – jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
Definicję lokalu mieszkalnego można uściślić – lokal mieszkalny służy do zaspokajania tzw. potrzeb bytowych co najmniej jednej osoby, jest wyposażony przeważnie, oprócz pokoi, w kuchnię, łazienkę i ubikację oraz korytarz.

Osoby, które otrzymały decyzje odmowne lub ich wnioski pozostawiono bez rozpoznania z powodu zamieszkiwania kilku rodzin pod jednym adresem mogą złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022 r.



Nabór zgłoszeń do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Informujemy, że są jeszcze miejsca do uczestnictwa w Programie. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 84 6180047

 

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz
w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Kto może zostać uczestnikiem Programu

 1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie karty zgłoszeniowej wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć obligatoryjnie:

 • oświadczenie dot. świadczenia pielęgnacyjnego;

Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego;

 • oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta;

Dokumenty można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miączynie w godzinach pracy Ośrodka.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, adres: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

 

Informacja dotycząca rozpatrywania i wypłaty dodatku węglowego.

U W A G A !

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie informuje, że w związku z nowelizacją przepisów o dodatku węglowym okres rozpatrywania wniosków zostaje wydłużony do 60 dni od daty złożenia wniosku.

*Wypłaty będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Dodatek węglowy

Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Wniosek o dodatek węglowy w formie pdf do wydrukowania:

Dożywianie wrzesień-grudzień 2022r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie uprzejmie informuje, że od miesiąca sierpnia 2022
przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania do zakupu obiadów w szkole na okres
wrzesień-grudzień 2022r. Wnioski przyjmowane będą codziennie w siedzibie GOPS w godzinach urzędowania.


Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach przysługuje rodzicom, u których dochód netto na osobę nie przekracza
900,00 zł oraz spełnione są przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.


Do wniosku należy dołączyć:
– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny [zaświadczenie o wysokości
wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (do pobrania w tut. Ośrodku), odcinek renty/emerytury, oświadczenie o wysokości
otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego oraz innych dochodów) za miesiąc
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w sierpniu – dochody za miesiąc lipiec, wniosek złożony
we wrześniu – dochody za sierpień, itd.)],
– aktualny nakaz podatkowy (zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych),
– dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
– zaświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie dziecka w internacie lub bursie.


DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+!


Uzupełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w skrzynce podawczej w tut. GOPS.
W przypadku braku kompletu dokumentów, wniosek nie zostanie rozpatrzony!

Lubelskie pomaga Ukrainie

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 10 czerwca 2022 r. rusza nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Poniżej przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące projektu:

 • Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego;
 • Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób w ciągu sześciu dwumiesięcznych tur realizacji szkoleń (do lipca 2023 r.);
 • W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;
 • Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w systemie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy;
 • Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym;
 • Rekrutacja prowadzona jest przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego, który wraz z Regulaminem uczestnictwa jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/ ;
 • Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online, osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”;
 • Rozpoczęcie pierwszego etapu szkoleń planowane jest na przełomie lipca-sierpnia.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel. 81 44 16 716, 81 44 16 709.

Pod numerem telefonu: 81 47 81 210 jest możliwość uzyskania informacji w języku ukraińskim.