Badania ankietowe dotyczące Diagnozy Problemów Społecznych na terenie Gminy Miączyn

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Miączyn – kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 23 stycznia do 06 lutego 2024 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Miączyn i innych dokumentów strategicznych.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje
się w poniższym linku:

http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/77aa293dc6ec22458

Zachęcamy do udziału w badaniu wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy.Dodatek osłonowy – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie informuje, że od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Wnioski można składać  za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w formie papierowej w tut. Ośrodku w godzinach urzędowania. 

Warunki przyznania dodatku osłonowego
Dodatek osłonowy przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty:

– 2100,00 zł na osobę w gospodarstwie domowym jednoosobowym
– 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia dochodu o którym mowa powyżej, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. Jeżeli ustalona wysokość dodatku jest niższa niż 20,00zł dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.
Gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dodatek osłonowy przysługuje:
1. Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
3. Mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość dodatku osłonowego
Dodatek osłonowy  za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi :

 •  228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 •  343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 •  486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 •  657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi :

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Aby zawnioskować o podwyższoną kwotę dodatku osłonowego, należy pamiętać, że główny sposób ogrzewania gospodarstwa domowego o którym mowa powyżej, musi być zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Terminy
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Sposób składania wniosków
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć na piśmie bezpośrednio w tutejszym Ośrodku, wysłać na adres Ośrodka za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Ustalenie spełnienia kryterium dochodowego
Ustalając spełnianie kryterium dochodowego – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.).
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (szczegółowy katalog dochodów jest zawarty w ustawie o świadczeniach rodzinnych)

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego za dochód z tego gospodarstwa przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Dodatkowe bardzo ważne informacje
1. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 i jest wypłacany jednorazowo w  terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
2. Wniosek o wypłatę składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
3. W przypadku przyznania dodatku osłonowego wydawana jest informacja, która następnie jest wysyłana na podany przez stronę adres e-mail. Gdy strona nie poda adresu e-mail, istnieje możliwość odebrania tej informacji z tutejszego Ośrodka. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
4. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa wieloosobowego przez więcej niż jedną osobę, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego.
2. Orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w gospodarstwie domowym lub poza gospodarstwem domowym.
Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie gospodarstwa domowego są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego.
3. W przypadku osób posiadających tytuł prawny do gospodarstwa rolnego:
– zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni ( zaświadczenie o wielkości gospodarstwa w 2022 r. ).

Apel w okresie zimowym

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, w podeszłym wieku, chore, osoby z niepełnosprawnością i samotne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie, Miączyn 164, 22-455 Miączyn

w godzinach:
7.30 – 15.30 – poniedziałek, środa, czwartek
 7:30 – 17:30 – wtorek
7:30 – 13:30 – piątek

lub pod numerem telefonu: 84 618 00 47

W godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy należy dzwonić na numer telefonu:
Telefon Alarmowy Bezpłatny: 112

 

Osoby wymagające pomocy i wsparcia mogą zgłaszać się do:

 • Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Chełmie

  (czynnego całą dobę)  ul. Kąpieliskowa 28, 22-100 Chełm, tel. 512 026 291

Webinarium „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie”

 

Poniżej zamieszczone są informacje na temat możliwości uczestnictwa w webinarium dla seniorów i ich opiekunów.
Webinarium dotyczy bezpieczeństwa seniorów w Internecie i odbędzie się 22 stycznia 2024r. o godz. 17:00.

 

Link do strony z formularzem zgłoszeniowym:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

 

Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87422&p_id=18

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Informacja o ogłoszeniu dotyczącym naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Ogłoszenie o zamiarze przystąpienia Gminy Miączyn do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społeczne

W związku z zamiarem przystąpieniem Gminy Miączyn do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a)orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

-poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali w ramach Programu usługi opieki wytchnieniowej, zwani są dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka).

Nabór do Programu potrwa do 14 listopada 2023 r.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Program będzie realizowany od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 618 00 47 lub w tut. Ośrodku w godzinach urzędowania.

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 – Podprogram 2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie informuje o możliwości składania wniosków na otrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 – Podprogram 2023. 

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20121-2027 – Podprogram 2023 wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

 • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wnioski można składać w tut. Ośrodku w godzinach urzędowania.