Świadczenia

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały

– Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Aktualnie maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719,00 zł. 

 • zasiłek okresowy

– Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

– Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Specjalny zasiłek celowy – jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym
 • interwencja kryzysowa – zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej
 • niezbędne ubranie, tj. bielizna, odzież i obuwie
 • zakup jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych, a także dla dzieci
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania kierowanie do domów pomocy społecznej
  i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne osobom uprawnionym
 • udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego
  w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych
 • zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
 • bilet kredytowany

Główne zasady udzielania pomocy społecznej

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc winna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej.

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu. Następnie pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny.

Przyznanie lub odmowa świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Jedynie udzielenie świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa, a także biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Decyzje wydawane są w formie pisemnej, i od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Kryteria przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

– ubóstwa

– sieroctwa

– bezdomności

– bezrobocia

– niepełnosprawności

– długotrwałej lub ciężkiej choroby

– przemocy w rodzinie

– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

– braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze

– trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

– alkoholizmu lub narkomanii

– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

– klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego – przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej
z ww. okoliczności.

2021-08-24