Dokumenty

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy (od 1 października do 30 września) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od 1 października.

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie szkoły, szkoły wyższej  albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (jeżeli uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej),

2) kserokopię orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego, w przypadku gdy wniosek składa opiekun prawny,

3) kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy osoba, na którą jest składany wniosek jest niepełnosprawna,

4) w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, należy dołączyć kserokopię nakazu płatniczego za 2015r., zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości gospodarstwa rolnego w 2015r. lub oświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych,

5) kserokopię wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, kopia odpisu wyroku zasądzającego alimenty lub kopia ugody sądowej ustalającej alimenty,

6) kserokopię wyroku, przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

7) zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,

8) zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów za 2015r. – w przypadku gdy egzekucja alimentów była bezskuteczna lub częściowo skuteczna,

9) dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy / decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej / decyzja z urzędu pracy – kserokopie) oraz wysokość utraconego dochodu (np. kserokopia PIT 11 za 2015r. lub w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków PIT 37 za 2015r.),10) dokument określający datę uzyskania dochodu (np. umowa o pracę / zlecenie / dzieło/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / decyzja z urzędu pracy / decyzja o przyznaniu renty – kserokopie) oraz wysokość uzyskanego dochodu (np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / oświadczenie w przypadku podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej o zarobku netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / zaświadczenie z zakładu rentowego o dochodzie uzyskanym netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty),

11) informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub – brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.