Dożywianie wrzesień-grudzień 2022r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie uprzejmie informuje, że od miesiąca sierpnia 2022
przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania do zakupu obiadów w szkole na okres
wrzesień-grudzień 2022r. Wnioski przyjmowane będą codziennie w siedzibie GOPS w godzinach urzędowania.


Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach przysługuje rodzicom, u których dochód netto na osobę nie przekracza
900,00 zł oraz spełnione są przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.


Do wniosku należy dołączyć:
– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny [zaświadczenie o wysokości
wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (do pobrania w tut. Ośrodku), odcinek renty/emerytury, oświadczenie o wysokości
otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego oraz innych dochodów) za miesiąc
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w sierpniu – dochody za miesiąc lipiec, wniosek złożony
we wrześniu – dochody za sierpień, itd.)],
– aktualny nakaz podatkowy (zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych),
– dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
– zaświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie dziecka w internacie lub bursie.


DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+!


Uzupełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w skrzynce podawczej w tut. GOPS.
W przypadku braku kompletu dokumentów, wniosek nie zostanie rozpatrzony!