Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Wartość otrzymanego dofinansowania: 79 407,00 zł

W związku z przystąpieniem Gminy Miączyn do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

Program AOON skierowany jest do :

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Usługi asystencji osobistej mogą polegać w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub powrocie ich z niej.

Asystentem mogą być osoby:

 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej. Wskazany asystent musi posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2268, ze zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin rocznie dla: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o:

   Zapoznanie się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 :

   1. Przedłożenie oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.

   2. Wypełnienie poniższych załączników:

   a) karty zgłoszenia do Programu (zał. nr 7)

   b) zakresu czynności usług asystenckich (zał. nr 8);

   c) klauzuli informacyjnej (zał. Nr 12);

   Jeśli dotyczy :

   e) wypełnienie oświadczenia o wskazaniu asystenta;

   f) przedłożenie kserokopii pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Ww. dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miączynie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tut. Ośrodka.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 618 00 47.

Nabór do Programu do 24 lutego 2023 r.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie o wskazaniu_osoby

Klauzula_informacyjna_RODO

Karta_zakresu czynności

Karta_zgłoszeniowa

PROGRAM_AOON – EDYCJA_2023

 

 

Rodziny wspierające

RODZINY WSPIERAJĄCE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć:

  • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
  • organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
  • opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
  • pomoc w nauce,
  • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie – dom,
  • racjonalnego dysponowania budżetem,
  • kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.


Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny

Kryterium dochodowe

Dodatek elektryczny przysługuje bez względu na wysokość dochodu. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wysokość dodatku elektrycznego wynosi:

 • 1000 złotych
 • 1500 złotych – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Uwaga!

-> W celu ubiegania się o podwyższoną kwotę dodatku elektrycznego  do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

-> Źródło ogrzewania podlega weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Szczegółowe informacje na temat wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (serwis zewnętrzny).

-> W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (FOTOWOLTAIKA), dodatek elektryczny nie przysługuje.

-> Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

-> Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku otrzymania dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych na pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, olej opałowy.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące.

Uwaga!

W przypadku zaistnienia wątpliwości w zakresie:

 • składu gospodarstwa domowego,
 • braku zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022
 • niewyodrębnionych adresów dla dwóch samodzielnych lokali

może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal posiadający cechy samodzielności, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, przyznaje się dodatek elektryczny w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i dokonuje się wpisu z urzędu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku elektrycznego.

Podaj adres swojej poczty elektronicznej we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres e-mail.

W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany w formularzu wniosku  informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego nie zostanie wysłana. W takim przypadku zostanie wykonany tylko przelew środków na wskazaną we wniosku formę wypłaty.    

Osoby, które nie podały adresu e-mail mają możliwość osobistego odebrania  informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego.

W przypadku decyzji o odmowie wypłaty dodatku elektrycznego decyzja zostanie wysłana w formie tradycyjnej drogą pocztową.

Formularz wniosku:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (PDF, 389 KB)

 

Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków elektrycznych udzielane są pod numerem telefonu 84 618 00 47 adresem e-mail: gops@miaczyn.pl

Dodatek węglowy – informacja dot. zmian w ustawie

 

DODATEK WĘGLOWY – INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH PRZEPISÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236), która w art. 26 ww. ustawy wprowadza zmiany w ustawie o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.  Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego musi zostać sporządzona notatka służbowa.

Zmiany wprowadzone do ustawy wskazują, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed 3 listopada br., stosowane będą przepisy znowelizowane.

Dodatek węglowy będzie także przysługiwać, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest jedno ze źródeł o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym.

Ustawa nie definiuje pojęcia lokalu. Odwołując się do odrębnych przepisów – samodzielny lokal mieszkalny – definicja pochodzi z ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994, § 2 ust. 2 – jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
Definicję lokalu mieszkalnego można uściślić – lokal mieszkalny służy do zaspokajania tzw. potrzeb bytowych co najmniej jednej osoby, jest wyposażony przeważnie, oprócz pokoi, w kuchnię, łazienkę i ubikację oraz korytarz.

Osoby, które otrzymały decyzje odmowne lub ich wnioski pozostawiono bez rozpoznania z powodu zamieszkiwania kilku rodzin pod jednym adresem mogą złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022 r.Nabór zgłoszeń do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Informujemy, że są jeszcze miejsca do uczestnictwa w Programie. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 84 6180047

 

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz
w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Kto może zostać uczestnikiem Programu

 1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie karty zgłoszeniowej wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć obligatoryjnie:

 • oświadczenie dot. świadczenia pielęgnacyjnego;

Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego;

 • oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta;

Dokumenty można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miączynie w godzinach pracy Ośrodka.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, adres: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023