Dodatek osłonowy – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie informuje, że od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Wnioski można składać  za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w formie papierowej w tut. Ośrodku w godzinach urzędowania. 

Warunki przyznania dodatku osłonowego
Dodatek osłonowy przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty:

– 2100,00 zł na osobę w gospodarstwie domowym jednoosobowym
– 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia dochodu o którym mowa powyżej, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. Jeżeli ustalona wysokość dodatku jest niższa niż 20,00zł dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.
Gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dodatek osłonowy przysługuje:
1. Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
3. Mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość dodatku osłonowego
Dodatek osłonowy  za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi :

 •  228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 •  343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 •  486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 •  657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi :

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Aby zawnioskować o podwyższoną kwotę dodatku osłonowego, należy pamiętać, że główny sposób ogrzewania gospodarstwa domowego o którym mowa powyżej, musi być zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Terminy
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Sposób składania wniosków
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć na piśmie bezpośrednio w tutejszym Ośrodku, wysłać na adres Ośrodka za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Ustalenie spełnienia kryterium dochodowego
Ustalając spełnianie kryterium dochodowego – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.).
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (szczegółowy katalog dochodów jest zawarty w ustawie o świadczeniach rodzinnych)

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego za dochód z tego gospodarstwa przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Dodatkowe bardzo ważne informacje
1. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 i jest wypłacany jednorazowo w  terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
2. Wniosek o wypłatę składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
3. W przypadku przyznania dodatku osłonowego wydawana jest informacja, która następnie jest wysyłana na podany przez stronę adres e-mail. Gdy strona nie poda adresu e-mail, istnieje możliwość odebrania tej informacji z tutejszego Ośrodka. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
4. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa wieloosobowego przez więcej niż jedną osobę, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego.
2. Orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w gospodarstwie domowym lub poza gospodarstwem domowym.
Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie gospodarstwa domowego są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego.
3. W przypadku osób posiadających tytuł prawny do gospodarstwa rolnego:
– zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni ( zaświadczenie o wielkości gospodarstwa w 2022 r. ).

Apel w okresie zimowym

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, w podeszłym wieku, chore, osoby z niepełnosprawnością i samotne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie, Miączyn 164, 22-455 Miączyn

w godzinach:
7.30 – 15.30 – poniedziałek, środa, czwartek
 7:30 – 17:30 – wtorek
7:30 – 13:30 – piątek

lub pod numerem telefonu: 84 618 00 47

W godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy należy dzwonić na numer telefonu:
Telefon Alarmowy Bezpłatny: 112

 

Osoby wymagające pomocy i wsparcia mogą zgłaszać się do:

 • Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Chełmie

  (czynnego całą dobę)  ul. Kąpieliskowa 28, 22-100 Chełm, tel. 512 026 291

Webinarium „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie”

 

Poniżej zamieszczone są informacje na temat możliwości uczestnictwa w webinarium dla seniorów i ich opiekunów.
Webinarium dotyczy bezpieczeństwa seniorów w Internecie i odbędzie się 22 stycznia 2024r. o godz. 17:00.

 

Link do strony z formularzem zgłoszeniowym:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

 

Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87422&p_id=18

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Informacja o ogłoszeniu dotyczącym naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Ogłoszenie o zamiarze przystąpienia Gminy Miączyn do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społeczne

W związku z zamiarem przystąpieniem Gminy Miączyn do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a)orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

-poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali w ramach Programu usługi opieki wytchnieniowej, zwani są dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka).

Nabór do Programu potrwa do 14 listopada 2023 r.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Program będzie realizowany od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 618 00 47 lub w tut. Ośrodku w godzinach urzędowania.

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 – Podprogram 2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie informuje o możliwości składania wniosków na otrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 – Podprogram 2023. 

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20121-2027 – Podprogram 2023 wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

 • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wnioski można składać w tut. Ośrodku w godzinach urzędowania.

Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością oraz zmiany dotyczące świadczeń opiekuńczych

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczeń opiekuńczych wraz z informacją o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością.

W związku z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U.2023.1429 z dnia 26 lipca 2023r.

Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością od 1 stycznia 2024 roku.

Dla kogo nowe świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające skierowane jest bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Będzie przysługiwało osobie, która ukończyła 18 lat i zamieszkuje na terenie Polski, bez względu na osiągany przez tę osobę dochód. Świadczenie wspierające nie będzie przyznawane automatycznie osobie z niepełnosprawnościami. Warunkiem nowego wsparcia jest w pierwszej kolejności posiadanie aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność danej osoby, a następnie złożenie wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
Wnioski będzie można składać od 1 stycznia 2024 r.

Potrzeba wsparcia to następstwo braku lub utraty autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej. Przy ustaleniu potrzeby wsparcia bierze się pod uwagę, adekwatnie do wieku oraz niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej
lub sensorycznej, zdolność osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania oraz rodzaj wymaganego wsparcia, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do jej wykonania oraz konieczności wsparcia przez inną osobę lub technologię wspomagającą. Poziom potrzeby wsparcia,
będzie ustalany w wartościach punktowych w skali od 0 do 100. Świadczenie wspierające otrzyma osoba, która uzyska minimum 70 punktów.

W pierwszym roku obowiązywania ustawy, czyli od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób
z najwyższym ustalonym poziomem potrzeby wsparcia (87-100 pkt). W kolejnym roku dla osób ze średnim poziomem potrzeby wsparcia (78-86 pkt). Natomiast od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób
z niepełnosprawnościami z najniższym poziomem potrzeby wsparcia (70-77 pkt).

Kwota świadczenia wspierającego będzie zróżnicowana i uzależniona od ustalonej potrzeby wsparcia czyli uzyskania odpowiedniej liczby punktów. Przysługiwać będzie w wysokości od 40 % do 220 % renty socjalnej. Obecnie renta socjalna wynosi miesięcznie kwotę 1 588,44 zł brutto, czyli świadczenie wspierające wyniesie miesięcznie od ok. 700 zł do ok. 3.500 zł.

Obsługą i wypłatą świadczenia wspierającego będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoba, która otrzyma decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na odpowiednim poziomie punktowym, będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Formą składania wniosków jest wyłącznie forma elektroniczna.

Świadczenie wspierające nie będzie przysługiwało osobie z niepełnosprawnością, jeżeli przebywa np. w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy też została umieszczona w zakładzie karnym lub schronisku dla nieletnich oraz jeśli pobiera tożsame świadczenia za granicą.

Za osobę, która nie podejmie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie uprawnionej do świadczenia wspierającego, wspólnie z nią zamieszkującej i gospodarującej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.). Prawo do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje tylko jednej osobie.

 

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza ważne zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało rodzicom lub innym osobom, które sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Po ukończeniu przez niepełnosprawne dziecko 18 lat, jako osoba pełnoletnia będzie mogła ubiegać się o własne świadczenie
tj. świadczenie wspierające.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie przysługiwało opiekunowi na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno. Jeśli rodzic/opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami. Opiekun, który będzie pobierał świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie miał możliwość podjęcia aktywności zawodowej bez limitu dochodu.

Prawa nabyte opiekunów – można zostać w „starym systemie”.

Zgodnie z ochroną praw nabytych, do opiekunów, którzy nabyli bądź nabędą na starych zasadach, czyli obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o świadczeniu wspierającym tj. do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczeń opiekuńczych, zastosowanie mają wszystkie dotychczasowe zasady otrzymywania powyższych świadczeń.

Osoby te, jeśli taka będzie ich wola, będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, także w przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub rozpoczęcia kolejnego okresu zasiłkowego.

Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych powyżej jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych powyżej przysługuje również po upływie okresu zasiłkowego, na który prawo zostało przyznane, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Opiekunowie, którzy będą otrzymywać świadczenia opiekuńcze na zasadzie zachowania praw nabytych, nie będą mogli podjąć aktywności zawodowej jednak będą mogli wybrać czy pozostają przy świadczeniach opiekuńczych według starych zasad czy przechodzą na nowy system. Natomiast wszyscy, którzy po raz pierwszy będą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne po dniu
1 stycznia 2024 r. otrzymają wsparcie już na nowych zasadach. Nie będą mieli prawa do świadczenia według starych zasad.

 

W sytuacji gdy pobierają Państwo w tut. Ośrodku świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna lub zasiłek dla opiekuna, a w ZUS zostanie złożony wniosek o świadczenie wspierające należy niezwłocznie poinformować tut. Ośrodek w celu uniknięcie nienależnie pobranych świadczeń.

Program – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA GMINY MIĄCZYN DO REALIZACJI PROGRAMU:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

 

Gmina Miączyn planuje przystąpić do realizacji kolejnej już edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zatem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie ogłasza nabór osób chętnych do udziału w w/w Programie.

Cele i adresaci Programu

1. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

2. Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3. Cele szczegółowe Programu są następujące:

1) zrealizowanie usług asystencji osobistej dla nie mniej niż 15 000 osób z niepełnosprawnościami;
2) osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:

a) osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
c) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
d) osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi
– będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu.

Program będzie realizowany w okresie: od 01.01.2024 do 31 grudnia 2024 r.

Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w danym Programie lub chciałyby dowiedzieć się więcej na temat w/w Programu prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie pod numerem telefonu: 84 618 00 47 lub osobiście w godzinach urzędowania tut. Ośrodka:

Poniedziałek 7:30- 15:30
Wtorek 7.30-17:30
Środa 7:30- 15:30
Czwartek 7:30- 15:30
Piątek 7.30-13.30

Nabór do Programu trwa do 4 września 2023 r.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Więcej informacji można znaleźć w poniższych załącznikach:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Program-AOON-2024