Bon energetyczny 2024


BON  ENERGETYCZNY

 

Sejm 23 maja 2024 r. uchwalił ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania i wypłacania bonu energetycznego.

Bon energetyczny jest świadczeniem jednorazowym, przysługiwać będzie dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

–> 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym

–>  1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.


Organ wypłacający świadczenie będzie brał pod uwagę wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz.323).

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

 

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw domowych:

300 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

400 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

500 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

600 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła czy piec akumulacyjny), proponuje się zwiększone o 100% wsparcie. W tym przypadku proponuje się następujące stawki bonu energetycznego:

600 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

800 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

1000 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

1200 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Wnioski można składać:

1. w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie

2. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Ośrodka

3. za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym!)

 

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. 
Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę organ będzie miał 60 dni.

Druki wniosków o bon energetyczny będą wydawane w tut. Ośrodku od 1 sierpnia 2024 r. 
Więcej informacji można uzyskać
pod nr telefonu 84 618 00 47.
Wniosek do pobrania znajduje się poniżej.