Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Wartość otrzymanego dofinansowania: 79 407,00 zł

W związku z przystąpieniem Gminy Miączyn do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

Program AOON skierowany jest do :

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Usługi asystencji osobistej mogą polegać w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub powrocie ich z niej.

Asystentem mogą być osoby:

  • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej. Wskazany asystent musi posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2268, ze zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • 360 godzin rocznie dla: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o:

   Zapoznanie się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 :

   1. Przedłożenie oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.

   2. Wypełnienie poniższych załączników:

   a) karty zgłoszenia do Programu (zał. nr 7)

   b) zakresu czynności usług asystenckich (zał. nr 8);

   c) klauzuli informacyjnej (zał. Nr 12);

   Jeśli dotyczy :

   e) wypełnienie oświadczenia o wskazaniu asystenta;

   f) przedłożenie kserokopii pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Ww. dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miączynie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tut. Ośrodka.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 618 00 47.

Nabór do Programu do 24 lutego 2023 r.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie o wskazaniu_osoby

Klauzula_informacyjna_RODO

Karta_zakresu czynności

Karta_zgłoszeniowa

PROGRAM_AOON – EDYCJA_2023