Nabór zgłoszeń do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA GMINY MIĄCZYN:  136 950,00  zł.

Informujemy, że są jeszcze miejsca do uczestnictwa w Programie. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 84 6180047

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz
w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

  • załatwianiu spraw urzędowych;

  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Kto może zostać uczestnikiem Programu

  1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć obligatoryjnie:

  • oświadczenie dot. świadczenia pielęgnacyjnego;

Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:

  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego;

  • oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta;

Dokumenty można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miączynie
w godzinach pracy Ośrodka.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału
w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej, adres:
https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022